Thông báo số 498: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Công ty Trường Minh