Hội nghị đã diễn ra với sự tham dự của: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; cùng đại diện Bộ Công an, các vụ/cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nội vụ cùng các lãnh đạo, thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh đánh giá, cùng với quá trình đổi mới và phát triển của hệ thống ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành ngôi nhà chung đáng tin cậy của các tổ chức hội viên (TCHV), là cầu nối quan trọng giữa các TCHV với các cơ quan quản lý nhà nước. Các TCHV của Hiệp hội đã có sự mở rộng và lớn mạnh cả về quy mô và năng lực hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng. Vai trò, vị thế của Hiệp hội Ngân hàng cũng ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Phạm Đức Ấn cho biết, năm 2022 đã qua với nhiều thời cơ và thách thức đối với hoạt động ngân hàng nói chung và của Hiệp hội Ngân hàng nói riêng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của ngành và Hiệp hội, Hiệp hội đã tích cực tổ chức triển khai các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đề ra, thực hiện một cách khá toàn diện và đã đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành trên tất cả các mặt công tác, như: Tham gia đóng góp xây dựng cơ chế chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng; Tăng cường và phát huy vai trò cầu nối giữa các TCHV với các cơ quan quan lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV; Tích cực triển khai đồng bộ công tác truyền thông….

Báo cáo “Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng cho  biết, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành và Hiệp hội, cơ quan Thường trực Hiệp hội đã quán triệt rõ mục tiêu và định hướng hoạt động, đổi mới toàn diện các mặt công tác, luôn đồng lòng, sát cánh cùng các tổ chức hội viên, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, kêu gọi các hội viên tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong các mặt hoạt động trên, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra một số  tồn tại, hạn chế, cần tiếp tục khắc phục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Về cơ bản, Hiệp hội hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình được hội viên đánh giá cao vai trò định hướng, hỗ trợ kịp thời và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Hiệp hội trong quá trình hoạt động của các hội viên. “Đánh giá chung về hoạt động năm 2022 của Hiệp hội Ngân hàng có gần 85% ý kiến đánh giá tốt; 15% ý kiến đánh giá là đáp ứng yêu cầu (không có ý kiến đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu)”, ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng ban Ban Công tác hội viên cho biết.

Với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, cần sự chung tay vào cuộc của Hiệp hội Ngân hàng và các TCHV. Vì vậy, Phó Thống đốc đề nghị Hiệp hội Ngân hàng cần tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động các tổ chức hội viên quán triệt và tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” và thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối: Tổng hợp kịp thời các vướng mắc, ý kiến tham gia góp ý, phản biện của tổ chức hội viên và đề xuất các kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về thông lệ và hoạt động ngân hàng; kịp thời có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động của các TCHV.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thực cho các TCHV, góp phần hỗ trợ hội viên hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, công tác đào tạo.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh việc vận động cán bộ, nhân viên, các TCHV thực hiện tốt Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Đây là những giá trị cốt lõi quan trọng của người làm nghề ngân hàng cần nắm, thực hiện.

Sáu là, triển khai tốt Điều lệ Hiệp hội vừa được sửa bổ sung, cần ban hành đồng bộ các Quy chế, quy định nội bộ nhằm đưa Điều lệ thực sự phát huy hiệu quả trong các hoạt động của Hiệp hội, tạo tiền đề để Hiệp hội phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các TCHV đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị. Theo đó, Nghị quyết đã quyết nghị điều chỉnh thời hạn Nhiệm kỳ VII từ 4 năm thành 5 năm (thời hạn từ tháng 12/2020 – 12/2025), bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký và ra mắt Thường trực Hội đồng Hiệp hội.

Theo Nghị quyết, Thường trực Hội đồng Hiệp hội gồm: Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Phạm Quang Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Trần Văn Tần, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội.

Tính đến tháng 3/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có 75 tổ chức hội viên, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 9 hội viên liên kết và 3 hội viên danh dự, trong đó chia thành 4 nhóm hội viên: Nhóm 1 gồm 41 ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi và công ty VAMC (gọi chung là nhóm Ngân hàng); Nhóm 2 gồm 14 công ty tài chính; Nhóm 3 gồm 16 tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) và công nghệ tài chính (Fintech); Nhóm 4 gồm 2 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và truyền thông. Năm 2022, EVNFinance được kết nạp là thành viên thứ 74 của Hiệp hội.