CBTT: Chuyển dữ liệu đăng ký lưu ký chứng khoán EVF từ thị trường ĐKGD tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE