Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 06-11-2023