Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 13-11-2023