Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 14-11-2023