Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 17-11-2023