Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 20-11-2023