Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 21-11-2023