Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 23-11-2023