Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 27-11-2023