Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 28-11-2023