Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 30-11-2023